Verkoop- en leveringsvoorwaarden

De volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichte leveringen en diensten. Tenzij in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden anders is bepaald, gelden voor alle contracten de wettelijke bepalingen.
Het in ontvangst nemen van een door ons verrichte levering door de klant is voldoende om deze AHV geldend te maken, wanneer de klant bij afsluiting van de overeenkomst in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige activiteit handelt of rechtspersoon van het publieke recht of publieke activa is (hieronder slechts: zakelijke klant).
Afwijkende voorwaarden van de klant gelden ook dan niet, wanneer wij niet expliciet tegenspreken.

I. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Een overeenkomst komt pas door middel van onze schriftelijke orderbevestiging tot stand, als de overeenkomst niet individueel is uitonderhandeld.

II. Leveringsomvang
1. Voor leveringsomvang is onze orderbevestiging of een evt. individueel uit onderhandelde overeenkomst doorslaggevend.
2. Wij houden ons het recht voor aanpassingen conform de stand van de techniek, wijzigingen in de uitvoering van het te leveren product uit te voeren, indien leveringsgegevens van het onderwerp van de overeenkomst als geheel hierdoor niet wezenlijk (zonder schriftelijke overeenkomst) gewijzigd worden en dit van de klant kan worden verwacht. Van dergelijke wijzigingen zullen wij de klant van te voren op de hoogte stellen.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden, minimumhoeveelheidstoeslagen
1. Alle prijzen worden berekend in Euro excl. de wettelijk geldende BTW af fabriek of magazijn. Kosten voor verpakking en vracht zijn voor rekening van de klant.
2. Voor leveringen die later dan vier maanden na afsluiting van de overeenkomst plaatsvinden behouden wij ons het recht voor, de overeengekomen prijzen vanwege tussentijds opgetreden loon- en/of materiaalprijsverhogingen aan te passen.
3. Onze facturen zijn binnen 10 dagen vanaf factuurdatum zonder betalingskorting betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Wissels worden niet geaccepteerd.
4. Bij alle leveringen (uitgezonderd grote verpakkingen) met een nettowaarde van minder dan € 450 brengen wij € 12,50 in rekening voor porto en verpakking. Bij leveringen met een nettowaarde van meer dan € 450 leveren wij franco binnen Nederland en België.
5. Bij betalingsvertraging is de klant bovenop onze vorderingen een rente verschuldigd van 5% en, indien de klant geen consument is, van 8% van de Europese Centrale Bank.
6. Indien na afsluiting van de overeenkomst een wezenlijke verslechtering van de vermogenssituatie van de klant op, zijn wij gerechtigd vóór uitvoering van onze leveringen of diensten een redelijke borgstelling te verlangen.
Indien de klant aan dit verzoek niet tijdig tegemoet komt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te verbreken; de klant kan in dat geval geen schadeclaims indienen.
7. Compensatie van de klant door middel van tegenvorderingen is niet toegestaan, tenzij de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

IV. Tijd en plaats van levering, risico-overdracht
1. Termijnen en periodes zijn niet bindend, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen. Indien wij een na dagen of weken vermelde leveringstermijn in de orderbevestiging expliciet als bindend toegezegd, vangt deze levertermijn pas aan nadat alle details voor uitvoering van de order zijn afgehandeld.
2. Bindend overeengekomen leveringstermijnen verlengen de periode; tegelijkertijd zijn wij bij de productie of andere verrichte diensten om redenen verhinderd zijn, die wij niet hoeven te verweren.
3. Bij een leveringsvertraging wordt de hoogte van de schadeloosstelling van de klant op 2% van de aankoopprijs per kalenderweek, maximaal op 10% van de aankoopprijs beperkt, indien wij noch onze wettelijke vertegenwoordiger noch onze ondersteuning bij vervulling de vertraging opzettelijk of door grove onachtzaamheid heeft veroorzaakt.
4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot deelleveringen.
5. Leveringen en diensten worden verricht, tenzij expliciet anders is overeengekomen, af fabriek of magazijn. De verrichting van leveringen of diensten op andere locaties vindt plaats voor eigen kosten en risico van de klant.
6. Wanneer verzending op wens van de besteller of door omstandigheden waartegen deze zich moet weren, vertraagd, brengen wij de besteller vanaf een maand na de verzendgereedheid de als gevolg van opslag ontstane kosten, minimaal echter 1% van de productwaarde voor elke maand in rekening, voor zover de klant geen geringere schade kan aantonen.

V. Retourzendingen
Door ons geleverde producten worden in principe – afgezien van gevallen van terugafhandeling van de overeenkomst – niet teruggenomen. Verklaren wij ons na voorgaand schriftelijk akkoord in speciale gevallen desondanks hiertoe bereid, wordt een bewerkingsbedrag van 30% van de productwaarde excl. de betreffende wettelijke BTW in rekening gebracht. Retourzendingen en reparaties zijn verpakt in universeel en schoon verpakkingsmateriaal ons toe te sturen. Vereiste bewerkingskosten en kosten voor opnieuw verpakken worden apart berekend. Transportrisico's en transportkosten zijn voor rekening van de aankopende partij.

VI. Eigendomsvoorbehoud
1. Wij behouden ons tot aan volledige betaling van de aankoopprijs inclusief de voor eventuele nevenprestaties overeengekomen vergoedingen het eigendom op het geleverde object voor.
2. Elke be- of verwerking van de producten onder voorbehoud vindt plaats voor ons. Bij inbouw in vreemde goederen door de klant worden wij mede-eigenaars van de nieuw ontstane producten in relatie tot de waarde van de producten onder voorbehoud ten opzichte van de medegebruikte producten. De aldus ontstane producten gelden voor ons eveneens als producten onder voorbehoud.
3. Wij zijn gerechtigd om in geval van een betalingsvertraging of in geval van verzoek tot insolventieprocedure over het vermogen van de klant na opzegging van de overeenkomst de geleverde producten direct opnieuw in bezit te nemen. Bij terugname of pandgeving van de producten onder voorbehoud door ons en bestaat geen afstand van de overeenkomst. De ons door terugname ontstane transportkosten en overige kosten komen voor rekening van de klant.
4. Jegens zakelijke klanten geldt in aanvulling het volgende: De leverobjecten blijven in ons eigendom tot aan vervulling van alle eisen voortvloeiend uit de betreffende zakelijke relatie, ongeacht om welke gerechtelijke reden, met inbegrip van rente bij vertraagde betaling en kosten voor gerechtelijke vervolging. De klant doet veiligheidshalve nu reeds afstand van alle hem uit verkoop van de producten onder voorbehoud toekomende vorderingen en nevenrechten ter hoogte van de waarde van de producten onder voorbehoud. Zolang de klant zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt, is hij gemachtigd en verplicht om de afgestane vorderingen in te trekken. Als de klant betalingsvertraging oploopt, zijn we op elk moment gerechtigd de machtiging tot automatische afschrijving in te trekken en de afnemers van de klant van de afstand in te lichten alsmede de producten onder voorbehoud terug te nemen of eventueel afstand van de uitgifteclaims van de klant jegens derden te verlangen. Op ons verzoek zal de klant de afstand openbaar maken en ons de vereiste informatie en documentatie per omgaande verstrekken.

VII. Rechten van de klant bij leveringsgebreken
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteit en bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst aan de normale kwaliteitseisen voldoen. Indien het geen aankoop van verbruiksgoederen betreft, zijn wij als volgt aansprakelijk:
1. Wij verplichten ons om naar eigen inzicht gebreken van het leverobject door verbetering of door vervangende levering op te heffen. Heeft de klant na een eerste verzoek zonder resultaat een volgende extra termijn ingesteld of zijn er twee verbeteringspogingen of een vervangende levering zonder resultaat gebleven, dan kan de klant de overeenkomst ontbinden of een prijsvermindering verlangen.
2. Een constatering van gebreken moet ons per omgaande na ontvangst van de producten schriftelijk worden gemeld. Anders geldt het product wat betreft waarneembare gebreken als goedgekeurd. Indien een bij aanlevering niet waargenomen gebrek pas later wordt geconstateerd, moet dit direct na constatering worden gemeld. Anders geldt het product ondanks de gebreken als goedgekeurd. Deze functionele goedkeuring geldt niet voor gebreken die wij arglistig hebben verzwegen.
3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij een ongeschikt of ondeskundig gebruik, onjuiste montage resp. inbedrijfstelling door de klant of derden, natuurlijke slijtage, ondeugdelijke of onachtzame behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen of chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, indien deze ons niet aangerekend kunnen worden.
4. De termijn voor verjaring van claims bij gebreken bedraagt één jaar. Deze gaat in bij van oplevering van het onderwerp van de overeenkomst.
5. Onverminderd de bepalingen in deel VIII zijn schade- en kostenverhaal van de klant samenhangend met gebreken aan de geleverde producten uitgesloten.

VIII. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
1. Elke op schadevergoeding gerichte aansprakelijkheid, ongeacht soort en ongeacht om welke reden, is uitgesloten, indien het niet een aankoop van verbruiksgoederen betreft.
2. De disclaimer geldt niet, indien het schade voortvloeiend uit schending van leven, lichaam of de gezondheid betreft, ons en/ of onze ondersteuning opzet of grove nalatigheid ten lasten kan worden gelegd, of wij op grond van bepalingen van de wet aansprakelijkheid voor producten voor letsel of materiële schade aansprakelijk zijn, welke zich bij gebruik van het geleverde object hebben voorgedaan.
3. De disclaimer geldt niet, indien de opgetreden schade op schending van een essentiële contractuele verplichting (kardinale verplichting) berust. Een kardinale verplichting is een essentiële contractuele basisverplichting waarvan de vervulling het bereiken van door de klant bij afsluiting van de overeenkomst beoogde doel pas mogelijk maakt en waarvan de klant vertrouwt en vertrouwen kan dat deze zal worden vervuld. Zijn wij aansprakelijk conform regel 1, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot de op het tijdstip van afsluiting van de overeenkomst te voorziene schade.

IX. Verhaal leverancier
Indien de klant een claim ontvangst van een eindverbruiker vanwege een ons aan te rekenen gebrek, beperkt het verhaal van de klant zich ertoe, dat deze het verrichten van herstelacties van ons kan verlangen; voor het overige blijft de regeling in deel VIII van kracht.

X. Terugname volgens de wetgeving op elektroapparatuur
Wij nemen elektronische apparatuur die door ons als nieuwe apparaten na 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht, terug naar ons kantoor te Kalvariestraat 1, 9500 Geraardsbergen, BELGIUM (terugnamepunt) en verwijderen deze, indien de opdrachtgever of een door hem belaste derde het betreffende apparaat voor eigen kosten naar het terugnamepunt brengt en het aldaar afgeeft. Indien de opdrachtgever of een door hem belaste derde het betreffende apparaat niet voor eigen kosten naar het terugnamepunt brengt en het aldaar afgeeft, dient de opdrachtgever in afwijking van § 10, alinea 2 regel 1 en 2 van de wetgeving op elektroapparatuur de verwijdering van de betreffende afgewerkte apparaten overeenkomstig de regelingen krachtens de wetgeving op elektroapparatuur te waarborgen.

XI. Specifieke producten
Als wij ons tot het vervaardigen van producten volgens informatie van de klant verplicht die afwijken van onze seriematig vervaardigde producten, geldt in aanvulling het volgende: opzegging conform § 649 BGB is uitgesloten.

XII. Afsluitende bepalingen
1. Uitvoerings- en betalingsplaats is onze hoofdlocatie. Bevoegde rechtbank is Dendermonde, indien de klant handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel, rechtspersoon van het publieke recht of publieke activa is. Wij zijn gerechtigd, de klant op diens hoofdlocatie aan te klagen.
2. Er is uitsluitend Belgische recht van toepassing. Toepassing van de CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods van 11-04-1980) is uitgesloten.
3. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst inclusief deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan. Dit geldt ook voor een wijziging of aanvulling op deze bepaling.
4. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De contractuele partijen zijn in dit geval verplicht om aan het creëren van bepalingen mee te werken waardoor een resultaat ontstaat dat de nietige bepaling in economische zin het dichtst rechtsgeldig benadert.

 

Ogma Consult Comm V.
Versie 01.01.2016

info@ogmaconsult.be

 

HOME  |  CONTACT  |  VOORWAARDEN